صدیق ریگی
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

پایتون
جویای کار برنامه نویس پایتون (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه