میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Papely Mhmdpr
گردشگری دانشگاه مازندران }

کارجو

گردشگری
فعالیت در فضای مجازی و بصورت دورکاری (مازندران)


مشاهده رزومه