amir hossin shafiee
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

پروژه های دانشجویی به زبان های C , C++,C#,python
پروژه های دانشجویی به زبان های C , C++,C#,python انجام تمارین مبانی برنامه نویسی (الگوریتم و فلوچارت) اموزش برنامه نونیسی به زبان های C , C++ اموزش مبانی برنامه نویسی (الگوریتم و فلوچارت) (کرمان)


مشاهده رزومه