میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا دهقانی زاده
برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

تایپ
تایپ در ورد (کرمان)


مشاهده رزومه