12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مهدی قادری
مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه صنعتی همدان }

کارجو

برق صنعتی
مونتاژ تابلو برق وبرق صنعتی (همدان)


مشاهده رزومه