رقیه مصطفایی
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه }

کارجو

فعالیت در شبکه های مجازی
فعالیت در شبکه های مجازی از جمله ادمین در اینستا و تلگرام _آموزش ادبیات فارسی برای مقاطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه