میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
هدیه رجبعلیان
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه مازندران }

کارجو

تدریس/،فروش
تدریس زیست شناسی دبیرستان یا فروش محصول (مازندران)


مشاهده رزومه