میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محمد مهدی نجاری
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس }

کارجو

کار ورزشی و نیمه وقت
کار نیم وقت یا کار مرتبط با باشگاه و تمرینات (اصفهان)


مشاهده رزومه