سیدسروش ابراهیمی مهر
مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان }

کارجو

مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، برنامه نویسی پایتون
دنبال پروژه ای به صورت دورکاری یا پاره وقت در مورد مهندسی برق الکترونیک یا برنامه نویسی پایتون هستم (اصفهان)


مشاهده رزومه