میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
اسعد پرخال
مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه }

کارجو

شرکت یا کارخانه
در مورد رشته سیالات و تبدیل انرژی (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه