مبینا امیری
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه خوارزمی }

کارجو

ازمایشگاه ژنتیک
کاراموزی (تهران)


مشاهده رزومه