رضا محمدپورفرد
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز }

از آدمیزاد بعید نیست که بگوید
خداحافظ
و بندبند وجودش
«می‌خواهم بمانم» باشد...


#dayi_reza