حضور تیم های دختران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در المپــیاد ورزش های همگانی دانشگاه های سراسر کشــور

تیم های دختران دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پنجمین المپــیاد ورزش های همگانی دانشگاه های سراسر کشــور حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیم شطرنج دختران دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۴ ورزشکار و یک سرپرست در پنجمین المپــیاد ورزشهای همگانی دانشگاه های سراسر کشــور شرکت کرد.
در پنجمین المپــیاد ورزش های همگانی دانشگاه های کشور مسابقه ماده سریع ( رپید)، در ۹ دوره در نوبت صبح و عصر انجام شد که در این ماده تیم دانشگاه صنعتی امیر کبیر با مجموع امتیاز ۵/۱۶ در رتبه پنجم جدول قرار گرفت.
مسابقه ماده برق آسا (بلیتس )در ۹ دوره انجام شد و تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۵/۱۶ امتیاز در رتبه هفتم جدول ایستاد.
در این ماده فاطمه عامری از دانشگاه صنعتی امیر کبیر در رتبه ۱۲ جدول انفرادی قرار گرفت.

image