12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
بیتا حجازی نیا
جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی }

کارجو

پژوهش های جامعه شناسی
تمایل دارم که در پروژه های پژوهشی جامعه شناسی کارآموزی کنم (البرز)


مشاهده رزومه