درسا خانی
روانشناسی دانشگاه خوارزمی کرج }

کارجو

همکاری در مباحث روانشناسی
کار آموز و همکاری برای انجام پروژه های روانشناسی (تهران)


مشاهده رزومه