مرضیه سادات حمیدی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی }

کارجو

مرتبط با رشته جغرافیا
به شغلی که مرتبط با رشته جغرافیا باشه علاقه دارم (تهران)


مشاهده رزومه