12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Zeinab Pourganji
جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی }

کارجو

جویای کار ب صورت پروژه ای
مباحث مدیریت سیلاب . تغییرات کاربری ارضی . (تهران)


مشاهده رزومه