هومن فاضلی نژاد
زمین شناسی دانشگاه خارزمی }

کارجو

فرق نداره
کاری که با دانشگاه تداخل نداشته باشه (تهران)


مشاهده رزومه