نفیسه بختیاری
مهندسی پلیمر پیام نور استان قزوین }

کارجو

کاراموزی مهندسی پلیمر
دانشجوی ترم آخر مهندسی پلیمر دانشگاه پیام نور استان قزوین هستم و واحد کارآموزی دارم دنبال جایی میگردم که کاراموز پلیمر بخوان (قزوین)


مشاهده رزومه