میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
شکیلا احمدی
میکروبیولوژی علوم پزشکی آزاد تهران }

کارجو

کارآموزی و کارورزی آزمایشگاه
کار در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی (تهران)


مشاهده رزومه