12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Roya Karimnia
علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی }

کارجو

کاریابی
کاری که بتونم کارای اجتماعی انجام بدم و کارایی که با کامپیوتر بشه اوکی کرد و مهارتی (اردبیل)


مشاهده رزومه