13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عاطفه مرزبان
مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

زنجیره تامین
تولید و موجودی (البرز)


مشاهده رزومه