حامد قنبری
مهندسی برق گرایش قدرت دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

جویای کار. در زمینه حفاظت و رله شبکه قدرت
پروژه های تنظیم و پیاده سازی رله و احداث پست فشارقوی و همچنین تابلو های فشار قوی (تهران)


مشاهده رزومه