مهران خاوری
گیاه پزشکی دانشگاه ارومیه }

کارجو

کار در شرکت ها و موسسات کشاورزی
موسسات کشاورزی (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه