عارفه رمضانی
علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

مدرس/ مشاور /مهندس صنایع غذایی
پاره وقت /دورکاری (البرز)


مشاهده رزومه