12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عارفه رمضانی
علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

فروش / تدریس/ آزمایشگاه
پروژه پاره وقت یا دورکاری (البرز)


مشاهده رزومه