محمد حسین مدارا
مهندسی مکانیک صنعتی اراک }

دنیا که به پایان رسید
رؤیاها
دنیایی دیگر خواهند ساخت
و خنده ی تو
جای آفتاب را خواهد گرفت

#رسول_یونان