نسترن امتي
شیمی (محض و کاربردی) دانشگاه تبریز }

کارجو

در ضمينه دارو يا نفت
در شركت هاي داروسازي در بخش ازمايشگاهي (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه