سمانه کشاورزی
مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه شیراز }

کارجو

کارهای مرتبط با رشته عمران.کار با اتوکد.کارهای عمومی با سیستم
کارهای مرتبط با رشته و یا کارهای سیستمی که به صورت دورکاری میشه انجام داد (فارس)


مشاهده رزومه