امین سلماسی
مکانیک دانشگاه تبریز }

کارجو

پروژه طراحی صنعتی در سالید ورکز
متقاضی دریافت پروژه های طراحی با سالید ورکز که مرتبط با مهندسی مکانیک باشه (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه