فاطمه امیری حسنلو
مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی }

کارجو

کارآموزی مشاغل مدیریتی یا کارمندی
مشاغل و پوزیشن های مربوط به رشته مدیریت علی الخصوص منابع انسانی (البرز)


مشاهده رزومه