13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حسین فرهادی  
 مشاور حقوقی سرمایه گذاری و امور مجامع شرکتهای تجاری✨

موسسه حقوقی و داوری دادخواه تقدیم می کند،
لایو کاربردی با عنوان: بررسی چالش های مهم ثبت علامت تجاری
https://instagram.com/daadkhaa....h.institute?igshid=Y

image