میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
F Mohamadi
مهندسی انرژی دانشگاه تهران }

کارجو

شرکت های انرژی
کار در حوزه انرژی (تهران)


مشاهده رزومه