مهرناز بادین
مهندسی معماری دانشگاه تهران }

کارجو

جویای کار در دفاتر فنی و مهندسی
انجام کلیه پروژه های فازیک و دو رویت مکس ویری لومیون پست پروداکشن (تهران)


مشاهده رزومه