میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
رضا حصاری
علوم سیاسی دانشگاه تهران }

کارجو

کار
دنبال کاری در راستای دانشگاه هستم (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه