میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه کمانی
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه یزد }

کارجو

ازمایشگاه
ازمایگشاه ژنتیک ، ازمایشگاه تشخیص طبی (اصفهان)


مشاهده رزومه