12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
الناز کفایی
مدیریت صنعتی علوم تحقیقات }

کارجو

کار مرتبط با رشته مدیریت
کار دانشجویی (تهران)


مشاهده رزومه