حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد

اشتباه، اشتباه است.
حتی اگر همه آن را انجام بدهند.
درست، درست است .
حتی اگر هیچکسی آن را انجام ندهد!

image