🔴 #فوری نتایج و کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اعلام شد

https://arshad.sanjeshp.ir/1401/startpage.aspx