12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی
قانون 9
تجسم کردن
هر چیزی را که دائما در ذهن و فکر و دل تجسم کنیم در دنیای واقعی و فیزیکی به واقعیت تبدیل میشود.