12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fatemeh Fahimpour  
 جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

#انگیزشی
قانون 6
عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیش روی ما تجلی دنیای درونمان است. پس باید زندگی مورد علاقه تان را ابتدا در درون خود خلق کنید.