12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

عمان پزشکانمان را می برد.
امارات مهندسین و کارآفرینانمان
کانادا سرمایه دارها
ترکیه سرمایه دارهای کوچکتر
و...
و...
وقتی مردم را به بهانه های مختلف از کشورشان برانیم سرانجام روشنی نخواهیم داشت .
مردم کشورشان را دوست دارند . آنهایی که می گویند وضع همین است نمی خواهی برو ناچارشان می کنند که بروند ...آنهایی که به انتخاب های مردم احترام نمی گذارند . آنهایی که از فرط صیانت خفه مان کرده اند.
ما درمرز فاجعه انسانی هستیم.
با نیروهای سهمیه ای که پزشک و مهندس و مدیر و کارشناس می شوند امیدی به آینده ایران نیست .
مردم ایران را دریابیم.