12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زینب نوری
مهندسی تولید وژنتیک گیاهی دانشگاه بوعلی همدان }

کارجو

کار در گلخانه
کشاورزی (همدان)


مشاهده رزومه