12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Leily .
میکروبیولوژی دانشجوی دکتراتخصصی }

کارجو

جویای کار
جویای کار در آزمایشگاه های انسانی، مواد غذایی، بیمارستان ها، پژوهش کده ها، شرکت های داروسازی می باشم. (لرستان)


مشاهده رزومه