میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

تصویب نمودار تشکیلاتی قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشگاه

به منظور حمایت از فرزند آوری و رشد جمعیت کشور،‌ از سوی دکتر نجمه تهرانیان مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده، ‌طرح قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانشگاه تدوین و جهت اجرا به هیات رییسه دانشگاه ارائه شد و پس از بحث و بررسی کلیت آن به صورت تشکیلات غیررسمی در هیأت رییسه 23 مردادماه به تصویب رسید. بر این اساس هیچگونه ساختار رسمی به ساختار تشکیلاتی دانشگاه اضافه یا کم نمی شود و برای وظایف تعیین شده تشکیلات انشایی تعریف خواهد شد . همچنین مقرر شد محل تأمین بودجه آن از محل درآمدهای معاونان دانشگاه و پس از تایید رییس دانشگاه باشد.
نمودار قرارگاه پس از انجام اصلاحات پیشنهادی و تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی_ اجتماعی و سپس تأیید رییس دانشگاه قابل اجرا خواهد بود.

image