سحر حبیب پور
روانشناسی (گرایش بالینی) دانشگاه تبریز }

کارجو

روانشناسی بالینی
کار در شهر خودم (تبریز) کار پژوهشی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه