میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زهرا کریم زادگان
مدیریت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

کاریابی
امور اداری ، بانکداری (فارس)


مشاهده رزومه