میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

قرار گرفتن مقاله دکتر جواد غلامی و همکاران وی در لیست مقالات پراستناد JCR

مقاله دکتر جواد غلامی عضو هیئت علمی گروه شیمی و همکاران وی با عنوان

Ultrasound assisted synthesis of Pd NPs decorated chitosan-starch functionalized Fe 3 O 4 nanocomposite catalyst towards Suzuki-Miyaura
coupling and reduction of 4-nitrophenol

که در مجله INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES به چاپ رسیده است، براساس اعلام وب سایت معتبر
https://esi.clarivate.com/DocumentsAction.action جزو مقالات پراستناد قرار گرفته است. این موفقیت را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون را از خداوند مننان برای این عزیز خواستاریم.
معاونت پژوهشی و فناوری