12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
پدرام توللی
پزشکی دانشگاه زنجان }

کارجو

رشته صنایع غذایی
کار در کارخونه مواد غذایی (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه