زهرا عباسی  
 مدیر مارکتینگ روبرد

به نظرتون چه زمانی برای از اشتباه برگشتن زمان درستیه؟